Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM AUDIOCLUB.PL

Niniejszy Regulamin zakupów w sklepie internetowym Audioclub.pl, zwany dalej "Regulaminem", określa prawa i obowiązki Stron przy dokonywaniu transakcji za pośrednictwem witryny Audioclub.pl, tj. pomiędzy sklepem internetowym Audioclub.pl, zwanym dalej "Dostawcą", a osobą fizyczną lub firmą dokonującą zakupu, zwaną dalej "Zamawiającym".

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Audioclub.pl jest prowadzony przez firmę Audioclub.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie przy ul. Estrady 6a, NIP 5272482004.

1.2. Dostawca oferuje publikacje książkowe zarówno w wersji płyt audio (płyty CD), jak i publikacje w postaci utworów dźwiękowych zapisanych jako pliki elektroniczne (pliki mp3), zwane dalej łącznie Audiobookami.

1.3. Składając zamówienie u Dostawcy, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi oraz że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.4. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych przez Dostawcę danych.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Dane osobowe Zamawiających są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ochronie danych osobowych"), z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 1030 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną").

2.2. Baza zawierająca dane Zamawiających prowadzona jest wyłącznie w celach realizacji zamówień. Dane te nie będą dalej przetwarzane ani rozpowszechniane.

2.3. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych Zamawiający mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich weryfikacji i modyfikacji, a także do żądania ich usunięcia.

3. CENY I PŁATNOŚCI

3.1. Wszystkie ceny na stronie Dostawcy podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Ceną zakupu jest cena podana przez Dostawcę w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.3. Do kosztów zamówionych Audiobooków w postaci płyt CD doliczane są zryczałtowane koszty wysyłki przedstawione na stronie Dostawcy.

3.4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Audiobooków oferowanych w sklepie internetowym.

3.5. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany podanych w p. 3.3. kosztów przesyłki w przypadku zmian cennika usług świadczonych przez operatora przesyłek pocztowych.

3.6. Dostawca oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:

 • przedpłata szybkim przelewem za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych w systemie transakcyjnym obsługiwanym przez Dotpay Sp. z o.o.,
 • przedpłata przelewem na konto bankowe Dostawcy wskazane w trakcie realizacji zamówienia (przy wyborze tej opcji konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy zakupy@audioclub.pl,
 • płatność za pobraniem (opcja dostępna dla zamówień złożonych do 24 maja 2018 r.) – przy odbiorze przesyłki, dostępna wyłącznie w przypadku Audiobooków w postaci płyt CD przekazywanych Zamawiającemu drogą pocztową na adres krajowy.

3.7. Dostawca jest firmą polską, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający korzystający z dostępu do sklepu internetowego Audioclub.pl z terytorium leżącego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z tego dostępu.

3.8. Dostawca nie realizuje przesyłek zagranicznych Audiobooków w postaci płyt CD.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Sklep internetowy Audioclub.pl podzielony jest na dwie strefy - Strefę płyt CD i Strefę plików mp3.

4.2. Zakupy Audiobooków w postaci płyt CD odbywają się w Strefie płyt CD, zakupy Audiobooków w postaci elektronicznej dokonywane są w Strefie plików mp3. Nie jest możliwe łączenie w ramach jednej transakcji zakupu Audiobooków w obu Strefach.

4.3. Zamawiający składa jedno zamówienie (obejmujące jeden lub więcej Audiobooków) w wybranej Strefie i dokonuje jednej płatności za całe zamówienie.

4.4. Dostawa Audiobooków zakupionych w Strefie płyt CD następuje za pomocą operatora przesyłek pocztowych. Dostawa Audiobooków zakupionych w Strefie plików mp3 realizowana jest poprzez udostępnienie linków do pobrania plików.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W STREFIE PŁYT CD

5.1. Wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego Audioclub.pl jest potwierdzane wiadomością e-mail przesłaną do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

5.2. Realizacja zamówienia wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego złożenia zamówienia przez aktywację linku podanego w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym wpłynięcie zamówienia. 

5.3. W przypadku wybrania przez Zamawiającego formy płatności szybkim przelewem lub przelewem bankowym czas realizacji zamówienia jest obliczany od momentu otrzymania przez Dostawcę informacji o dokonanej wpłacie.

5.4. Realizacja zamówienia opłacanego za pobraniem rozpoczyna się w chwili potwierdzenia przez Zamawiającego złożenia zamówienia (zgodnie z p. 5.2.).

5.5. Czas realizacji zamówienia w Strefie płyt CD wynosi maksymalnie 2 dni robocze, do których należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez operatora usług pocztowych.

5.6. W przypadku braku możliwości wysłania zamówionych Audiobooków w ustalonym terminie Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin wysyłki lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy.

5.7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. W przypadku zamówień składanych przez firmy niezbędne jest podanie numeru NIP. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Dostawcę.

5.8. W celu otrzymania informacji związanych z realizacją zamówienia, zmiany lub anulowania zamówienia Zamawiający może kontaktować się z Dostawcą mailowo pod adresem zakupy@audioclub.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00 pod numerem +48 22 636 70 10 (koszt połączenia według stawek operatora).

5.9. Zmiana lub anulowanie zamówienia są możliwe jedynie do momentu wysłania przesyłki.

6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PŁYT CD, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

6.1. Zawarcie umowy sprzedaży Audiobooków na płytach CD następuje w momencie otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia złożenia zamówienia, dokonanego przez Zamawiającego (zgodnie z p. 5.2 niniejszego Regulaminu).

6.2. Zamawiający ma prawo – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o prawach konsumenta") – odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Audiobooków w postaci płyt CD stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać w formie elektronicznej na adres Dostawcy: zakupy@audioclub.pl lub drogą pocztową pod adres: Audioclub.pl Sp. z o.o., ul. Estrady 6a, 05-080 Klaudyn.

6.3. Zwrot może zostać dokonany jedynie pod warunkiem, że zakupiony i zwracany Dostawcy towar nie był używany, czego dowodem jest brak jakiegokolwiek naruszenia oryginalnego opakowania. Ponadto podstawą do uznania zwrotu jest przedstawienie przez Zamawiającego oryginału dokumentu sprzedaży.

6.4. Dostawca zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w momencie doręczenia zwracanych Audiobooków pod adres Dostawcy podany w p. 6.2.

6.5. Zamawiającym, którzy odstępują od umowy zawieranej na odległość, zostanie zwrócona całość poniesionych kosztów zakupu (koszt zakupu plus koszt przesyłki do Zamawiającego w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej na stronie Dostawcy). W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ponosi całość kosztów doręczenia do Dostawcy zwracanych Audiobooków.

6.6. Dostawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.7. Zwroty odesłane po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający powiadomił Dostawcę o odstąpieniu od umowy, nie będą uznawane. Decyduje data stempla pocztowego.

7. REKLAMACJE ZAKUPÓW W STREFIE PŁYT CD

7.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną, Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży oraz opisem stwierdzonej usterki. W takim przypadku Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Audiobooka na pełnowartościowy lub zwrotu kosztu zakupu. W przypadku braku możliwości wymiany wadliwego egzemplarza na wolny od wad Zamawiający – wedle swego wyboru – może domagać się obniżenia uiszczonej kwoty lub odstąpić od umowy. Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Dostawcę po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia.

7.3. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje należy kierować na adres e-mailowy: zakupy@audioclub.pl lub pisemnie pod adresem: Audioclub.pl Sp. z o.o., ul. Estrady 6a, 05-080 Klaudyn.

8. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W STREFIE PLIKÓW MP3

8.1. Po złożeniu zamówienia w serwisie Dostawcy Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.

8.2. Realizacja zamówienia wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego zamówienia poprzez aktywację linku podanego w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym wpłynięcie złożonego zamówienia.

8.3. Zmiana lub anulowanie zamówienia są możliwe do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających pobranie zakupionego Audiobooka.

8.4. W przypadku braku możliwości udostępnienia zamówionego Audiobooka Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje inny Audiobook lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy.

8.5. Dostawca zobowiązuje się udostępnić linki do zakupionych plików mp3 nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany w piątek po godz. 15, w sobotę lub niedzielę albo w innym dniu ustawowo wolnym od pracy).

8.6. Zamawiający, po skutecznym dokonaniu zapłaty całości należności, otrzymuje na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail zawierający potwierdzenie uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Audiobooka oraz informację o możliwości rozpoczęcia pobierania zakupionych Audiobooków w postaci plików mp3.

8.7. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Audiobooków w postaci plików mp3, logując się na swoje konto w sklepie internetowym Audioclub.pl i korzystając z panelu użytkownika, w którym znajdują się linki do pobierania zakupionych Audiobooków.

8.8. Udostępnione linki do pobierania plików mp3 są uaktywniane po otrzymaniu zapłaty i są aktywne przez 7 dni. W tym czasie Zamawiający może pobrać zakupione Audiobooki 3 razy. Jeśli określony powyżej czas okaże się niewystarczający Zamawiający może poprosić o wygenerowanie nowych linków do swoich Audiobooków. 

8.9. Zamawiający ma prawo do awaryjnego pobrania zakupionych Audiobooków, jednak z częstotliwością nie większą niż 1 raz w roku oraz pod warunkiem, że zakupione przez niego Audiobooki są nadal dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym Dostawcy.

8.10. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. W takim przypadku niezbędne jest podanie przez Zamawiającego numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Dostawcę.

8.11. Dostawca zobowiązuje się udostępnić pliki mp3 bez wad. Jeżeli Zamawiający w zakupionym pliku stwierdzi wady, przysługuje mu prawo do reklamacji otrzymanego Audiobooka zgodnie z p. 10 niniejszego Regulaminu.

9. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PLIKÓW MP3, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

9.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego zgodnie z p. 8.2 niniejszego Regulaminu.

9.2. Ze względu na charakter Audiobooków sprzedawanych w Strefie plików mp3 (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i udostępnienia linku do pliku mp3, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

10. REKLAMACJE ZAKUPÓW W STREFIE PLIKÓW MP3

10.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik mp3 z Audiobookiem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Dostawcy lub link do pliku mp3 nie został udostępniony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może wystąpić do Dostawcy z reklamacją.

10.2. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiających będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Dostawca powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

10.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę zwrot kosztów będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

10.4. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje należy kierować na adres e-mailowy: zakupy@audioclub.pl

11. ZASADY KORZYSTANIA Z AUDIOBOOKÓW

11.1. Wszelkie Audiobooki oferowane przez Dostawcę, tak będące przedmiotem sprzedaży, jak i udostępniane nieodpłatnie, objęte są ochroną przewidzianą w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 poz. 666 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o prawie autorskim") i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

11.2. Audiobooki będące w ofercie Dostawcy wymagają oprogramowania odtwarzającego format pliku dźwiękowego mp3 lub audio, zależnie od formatu zamówionego Audiobooka.

11.3. Audiobooki oferowane przez Dostawcę są trwale oznakowane jako własność Zamawiającego, który dokonał zakupu. Oznaczenia właściciela Audiobooka nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Audiobooka określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Zamawiający nabywający Audiobook oferowany przez Dostawcę wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Audiobooka tego oznaczenia.

11.4. Zamawiający ma prawo korzystać z Audiobooka na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a więc nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Audiobooka, ani w całości ani we fragmentach,
 • ingerowania w zawartość Audiobooka,
 • publikacji, dystrybucji, powielania Audiobooka,
 • usuwania z Audiobooka oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
 • oddawania Audiobooka w najem,
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Audiobooka.

11.5. Zamawiający zobowiązuje się do dbania, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Audiobooków w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji Dostawca może kierować roszczenia z tego tytułu wobec znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego) z tytułu łamania praw do danej kopii Audiobooka.

11.6. Zawartość sklepu internetowego Dostawcy dostępna pod adresem www.audioclub.pl, stanowi własność Dostawcy oraz jego Partnerów i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie sklepu internetowego Dostawcy jest Audioclub.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Klaudynie przy ul. Estrady 6a.

12.2. Zakupów w sklepie internetowym Dostawcy mogą dokonywać tylko osoby fizyczne lub firmy zarejestrowane, czyli posiadające konto użytkownika.

12.3. Do założenia konta w sklepie internetowym Dostawcy niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail i hasło. Użytkownik będący osobą fizyczną może podać swoje dane teleadresowe, jednakże nie jest to konieczne, o ile dane te nie są niezbędne do wystawienia faktury VAT lub wysyłki zakupionych Audiobooków w postaci płyt CD.

12.4. W przypadku użytkowników będących firmami lub instytucjami należy podać numer NIP oraz prawidłowe dane teleadresowe niezbędne do wystawienia faktury.

12.5. W każdej chwili, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta i danych osobowych z nim powiązanych.

12.6. Dostawca nie gromadzi i nie zapisuje danych dotyczących kart płatniczych i numerów kont bankowych, których Zamawiający używa podczas dokonywania zakupu. Dane związane z realizacją płatności przetwarzane są bezpośrednio w systemie transakcyjnym obsługiwanym przez Dotpay Sp. z o.o.

12.7. Podczas każdej wizyty na stronie internetowej Dostawcy automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego osoby odwiedzającej.

12.8. Strona internetowa Dostawcy może wykorzystywać tzw. "ciasteczka" (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania z naszej strony. "Ciasteczka" nie zawierają danych osobowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z "ciasteczek" poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony Dostawcy.

 

Akty prawne
(teksty jednolite wg stanu na 01.12.2017)

 • Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1030 z późn. zm.)
 • Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
 • Ustawa o prawie autorskim Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 666 z późn. zm.)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl